(الآن في متاجر الكويت (٢٢-١-٢٠١٣

هذه آخر الألعاب التي تم اصدارها في متاجر الكويت

Ni no Kuni (PS3)

  • !الليمتد اديشن مال ني نو كوني عجييب و كيوت حدي راح اشتريه

  • This game is a must if you’re a JRPG fan.